درباره شهرداری کامو و چوگان

بعد از پیگیری های مجدانه و توافق طرفین  منطقه ی کامو و چوگان و منطقه ی جوشقان در سال 1392 از یکدیگر انفکاک یافته و شهر کامو و چوگان تشگیل گردید. شهردار این شهر آقای غلامرضا بابائیان در ایام دهه ی فجر سال 1392 حکم خود را از فرماندار محترم کاشان جهت اداره ی این شهر در شهرداری دریافت نمود. لازم به ذکر است که تمام هزینه های ساختمان شهرداری کامو و چوگان مردمی بوده است. شناسه ی ملی این شهرداری در وزارت کشور به شماره ی 14003887820 می باشد.