اسامی مسئولین شهرداری

شماره تماس سمت نام و نام خانوداگی
031-55666322 شهردار غلامرضا بابائیان
031-55666322 واحد فنی محمد بهفرد
031-55666322 خدمات شهری رضا ارباب
031-55666322 اداری-درآمد فاطمه زمانی