احداث بلوار سردار شهید سلیمانی و میدان رصد خانه

شرح پروژه: زیر سازی - آسفالت - جدول گذاری


تاریخ پروژه:1399
تعداد بازدید:36